×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης. Σήμερα έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές.

Η Ε.Ε., στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμόρφωσε μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384).

Η ανωτέρω προσέγγιση στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ακουστικών Μελετών Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός). Ο Lden είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο. Ο Lnight είναι δείκτης του ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα. Οι τιμές των δεικτών Lden και Lnight προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας καθορισμένη κοινή μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης καθώς και μετρήσεων. Οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των Σ.Χ.Θ. και των Σ.Δ..

Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • Για τον δείκτη Lden (24−ωρος) : τα 70 dB
  • Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός) : τα 60 dB

Σε εφαρμογή των προβλέψεων της ανωτέρω Οδηγίας, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποίησε 11 μελέτες χαρτογράφησης θορύβου από τις οποίες προέκυψαν Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (Σ.Χ.Θ.) και Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.) για 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) της χώρας.

Τονίζεται ότι οι Σ.Χ.Θ. αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε στα Π.Σ. τη δεδομένη χρονική στιγμή που υλοποιήθηκε η μελέτη, με βάση και τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα προτεινόμενα επομένως μέτρα των Σ.Δ., βασίζονται στην αποτύπωση που έγινε με τους Σ.Χ.Θ. εκείνη την περίοδο, καθώς και των σχεδιαζόμενων εκείνη την περίοδο δράσεων των αρμοδίων αρχών και είναι πιθανό σήμερα ορισμένα από αυτά, να χρειάζονται τροποποιήσεις. Στους Σ.Χ.Θ. που παρουσιάζονται δεν απεικονίζονται μόνο τα στοιχεία (ισαριθμικές καμπύλες, ζώνες) του ημερήσιου και νυκτερινού θορύβου από διάφορες πηγές (κυκλοφορία αυτοκινήτων, βιομηχανία, κυκλοφορία μέσων σταθερής τροχιάς), αλλά συνδυάζονται με στοιχεία που επηρεάζουν το φαινόμενο του θορύβου, όπως είναι τα οικοδομικά τετράγωνα, τα κτήρια, το ανάγλυφο του εδάφους.


Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (Σ.Χ.Θ.)

Συνολικός θόρυβος, Αθήνα (Κέντρο)

Οδικός θόρυβος, Νότια Αθήνα

Θόρυβος μέσων σταθερής τροχιάς, Νότια Αθήνα

Βιομηχανικός θόρυβος, Νότια Αθήνα

Οδικός θόρυβος, Πάτρα

Θόρυβος μέσων σταθερής τροχιάς, Πάτρα

Βιομηχανικός θόρυβος, Πάτρα

Συνολικός θόρυβος, Λάρισα

Συνολικός θόρυβος, Βόλος