×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.

Η χαρτογράφηση της κάλυψης γης του προγράμματος CORINE Land Cover (CLC) ξεκίνησε το 1985 (έτος αναφοράς 1990). Ενημερώσεις έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2000, 2006, 2012 και 2018, δηλαδή υφίστανται πέντε διαφορετικές εκδόσεις και η κάθε μια αποτελεί ένα διαφορετικό επίθεμα (CLC-1990, CLC-2000, CLC-2006, CLC-2012 και CLC-2018). Τα επιθέματα του CLC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών, υποστηρίζοντας διάφορες κοινοτικές πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, της γεωργίας, των μεταφορών, του χωροταξικού σχεδιασμού κ.ά.

Η κάλυψη γης ταξινομείται σε 44 κατηγορίες. Ως μονάδα ελάχιστης χαρτογράφησης (Minimum Mapping Unit - MMU) χρησιμοποιούνται τα 25 εκτάρια για τα επιφανειακά φαινόμενα και ως ελάχιστο πλάτος χαρτογράφησης τα 100 μέτρα για τα γραμμικά φαινόμενα. Οι χρονοσειρές των επιθεμάτων κάλυψης γης συμπληρώνονται από τα Επιθέματα Μεταβολών, στα οποία καταγράφονται οι αλλαγές στην κάλυψη γης μεταξύ διαδοχικών χαρτογραφήσεων, με μονάδα ελάχιστης χαρτογράφησης τα 5 εκτάρια. Η υιοθέτηση διαφορετικών μονάδων ελάχιστης χαρτογράφησης, έχει ως αποτέλεσμα, τα επιθέματα μεταβολών να έχουν υψηλότερη ανάλυση από τα αντίστοιχα επιθέματα κάλυψης γης. Έτσι η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών επιθεμάτων κάλυψης γης είναι διαφορετική από το αντίστοιχο επίπεδο μεταβολών. Για τη μελέτη των μεταβολών της κάλυψης γης, προτείνεται η χρήση των επιθεμάτων μεταβολών.

Το δίκτυο EΙΟΝΕΤ National Reference Centres / Land Cover (NRC / LC) παράγει τις εθνικές βάσεις των στοιχείων CLC, οι οποίες συντονίζονται και ενσωματώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Το CLC παράγεται από την πλειονότητα των χωρών με φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Σε μερικές χώρες εφαρμόζονται ημι-αυτόματες μέθοδοι αξιοποιώντας εθνικά δεδομένα in-situ, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, επεξεργασία με GIS και γενίκευση. Η έκδοση 2012 του CLC ήταν η πρώτη που ενσωμάτωσε τις χρονοσειρές κάλυψης γης στο πρόγραμμα Copernicus, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον. Η έκδοση του 2018 που χρηματοδοτήθηκε επίσης από τον Copernicus, υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.


Κάλυψη Γης

Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2018

Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012

Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006

Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2000

Κάλυψη γης - Corine Land Cover 1990


Μεταβολές Κάλυψης Γης

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2006 - 2012

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2000 - 2006

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 1990 - 2000