×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσιών, σε συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης.

Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και κατ΄ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το ΥΠΕΚΑ εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το προϋπάρχον δίκτυο του λεκανοπεδίου Αθηνών.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ)

Η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/50 και 2004/107, υλοποιείται σε τέσσερις ζώνες.

Ζώνες Παρακολούθησης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα

Επιπλέον της αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα που βασίζεται σε μετρήσεις που διενεργούνται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση της ποιότητας του αέρα για όλη τη χώρα στο πλαίσιο του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί απογραφή εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων από όλες τις πηγές για όλη τη χώρα με ανάλυση 2km x 2km. Με βάση τις εκπομπές, με χρήση τεχνικών προσομοίωσης (CAMx) έχει πραγματοποιηθεί υπολογισμός των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων με την ίδια χωρική ανάλυση.


Χάρτες Συγκεντρώσεων Ρύπων

Αιωρούμενα Σωματίδια

Βενζο (a) πυρένιο (BaP)

Βενζόλιο (Benzene)

Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)

Μέταλλα (Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Μόλυβδος (Pb), Νικέλιο (Ni), Υδράργυρος (Hg))

Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2)

Διοξείδιο του Θείου (SO2)

Όζον (O3)


Χάρτες Εκπομπών Ρύπων

Εκπομπές από Αεροδρόμια

Εκπομπές από Βιομηχανία

Εκπομπές από Γεωργικές Δραστηριότητες / Καύση Βιομάζας

Εκπομπές από Γεωργικές Δραστηριότητες / Χρήση Λιπασμάτων

Εκπομπές από Κεντρική Θέρμανση

Εκπομπές από Οδικές Μεταφορές

Εκπομπές από Πρατήρια Καυσίμων

Εκπομπές κατά μήκος Εθνικών Οδών


Χάρτες Συνολικών Εκπομπών Ρύπων (σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας)

Συνολικές εκπομπές από Βιομηχανία

Συνολικές εκπομπές από Γεωργικές Δραστηριότητες / Καύση Βιομάζας

Συνολικές εκπομπές από Κεντρική Θέρμανση

Συνολικές εκπομπές από Οδικές Μεταφορές