×

Δάση - Επικρατέστερος Τύπος Βλάστησης (Επικράτεια)

May 26, 2020, 3:18 p.m.

Αναρτήθηκε το επίθεμα "Δάση - Επικρατέστερος Τύπος Βλάστησης (Επικράτεια)", τα στοιχεία του οποίου έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Copernicus "Land Monitoring Service".
×

Πυκνότητα Δεντροκάλυψης (Επικράτεια)

May 30, 2020, 11:57 a.m.

Αναρτήθηκε το επίθεμα "Πυκνότητα Δεντροκάλυψης (Επικράτεια)", τα στοιχεία του οποίου έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Copernicus "Land Monitoring Service".

May 11, 2020, 1:59 p.m.

Αναρτήθηκε το ενημερωμένο αρχείο με τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των Σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ).

kstefanakis