×

Προσθήκη του "Θεματικού Ευρετηρίου Χαρτών"

27/12/2020 10:53 πμ.

Στην κεντρική σελίδα του mapsportal προστέθηκε το "Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών", μέσω του οποίου, δίνεται μια εποπτική εικόνα των χαρτών και επιθεμάτων του συστήματος ανά Θεματικό Τομέα του ΥΠΕΝ. Η εν λόγω δυνατότητα, μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης για την προσπέλαση χαρτών και επιθεμάτων. Το "Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών" θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)


Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου. Σκοπός της Πύλης είναι η διάχυση γεωχωρικών πληροφοριών, που αφορούν σε φαινόμενα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με τη μορφή «χαρτών». Τα εν λόγω φαινόμενα αποτελούν αντικείμενο μελέτης και παρέμβασης των θεματικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης απόδοσης θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή της ταξινόμησης, σύνθεσης και απόδοσης των γεωχωρικών πληροφοριών πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται βέλτιστα η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων και παρέχεται το «εργαλείο» της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών.

Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ υλοποιείται με ίδια μέσα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο Government Cloud (G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.76 Χάρτες

Επισκόπηση χαρτών (συνθέσεις επιθεμάτων), δυνατότητα προσθήκης / αφαίρεσης διαθέσιμων επιθεμάτων σε χάρτες.

Αναζήτηση »

399 Επιθέματα

Επισκόπηση επιθεμάτων (επιπέδων θεματικής χωρικής πληροφορίας), δυνατότητα παραγωγής νέων χαρτών από τα διαθέσιμα επιθέματα.

Αναζήτηση »

1 Έγγραφο

Πρόσβαση σε έγγραφα και τεχνικά κείμενα που σχετίζονται με τους διαθέσιμους χάρτες ή/και τα επιθέματα.

Αναζήτηση »


Προτεινόμενα


Εξερεύνηση όλης της βάσης »